SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
STATUT
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zwane dalej SIMP, jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją pozarządową, działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego, o celach niezarobkowych, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

§ 2

1. SIMP jest naukowo-technicznym stowarzyszeniem twórczym, którego podstawowymi dążeniami są:
- rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków, a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w ich działalności profesjonalnej i społecznej,
- uczestniczenie w rozwoju gospodarki kraju, przede wszystkim na swoich miejscach pracy, z zachowaniem dążeń do nowoczesności i opłacalności, racjonalnego wykorzystywania bogactw naturalnych kraju, humanistycznej sprawiedliwości społecznej, ergonomii i ekologii,
- wszechstronne tworzenie, wspomaganie i wykorzystywanie postępu cywilizacyjnego dla zwiększenia powszechnego dobrobytu społeczeństwa, jako warunku intelektualizacji i kultury oraz zdrowego i godnego życia,
- współudział we wzmacnianiu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i państwa polskiego - Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W szczególności SIMP podejmuje działania na rzecz gospodarki narodowej i społeczeństwa, w następujących dziedzinach: * automatyzacja i robotyzacja * badania nieniszczące * edukacja * eksploatacja maszyn, urządzeń i aparatury * informatyka * inżynieria materiałowa * metrologia * normalizacja i jakość * ochrona pracy * organizacja i zarządzanie * projektowanie: maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych * rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe * systemy zarządzania i wytwarzania * techniki uszczelnień * technika uzbrojenia * zarządzanie środowiskiem i inne dziedziny, nowo włączane do dyscypliny nauki i wiedzy mechaniki i jej aplikacji oraz w niżej wymienionych branżach i specjalnościach: * chłodnictwo, pompy ciepła i klimatyzacja * energetyka: źródła wytwarzania, obsługa urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystanie paliw i energii we wszystkich ich postaciach * hydraulika, pneumatyka, pneumonika * inżynieria i aparatura chemiczna * maszyny robocze dla budownictwa, leśnictwa i rolnictwa * maszyny dla przemysłu spożywczego * maszyny i urządzenia wcześniej nie wymienione * obrabiarki i narzędzia * obróbka cieplna, plastyczna i odlewnictwo * poligrafia * silniki spalinowe * spawalnictwo * środki transportu (statki powietrzne, środki transportu lądowego i wodnego) * tworzywa sztuczne * urządzenia i aparatura medyczna.

§ 3

1. Terenem działalności SIMP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą m.st. Warszawa.
2. SIMP posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Podstawową strukturę organizacyjną SIMP tworzą jednostki terenowe i jednostki specjalistyczne, które w dalszej części statutu zwane są jednostkami organizacyjnymi.
2. Jednostkami terenowymi SIMP są oddziały, które na zasadach dobrowolności mogą zawierać między sobą porozumienia o współpracy.
3. Jednostkami specjalistycznymi SIMP są sekcje - towarzystwa naukowo-techniczne.
4. Jednostki terenowe - za zgodą Zarządu Głównego i na podstawie niniejszego statutu - mogą ubiegać się o uzyskanie osobowości prawnej.
5. Szczegółową strukturę jednostek organizacyjnych określają regulaminy wewnętrzne tych jednostek.

§ 5

SIMP i jego jednostki organizacyjne, za zgodą Zarządu Głównego, mogą być członkami organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 6

1. SIMP posiada sztandar i odznakę organizacyjną, a jego godłem jest wieniec koła zębatego, na zielonym tle, z umieszczonym wewnątrz niego napisem SIMP.
2. SIMP posiada odznaki: członkowską i honorowe, ustanawiane na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 7

Zamek w Rydzynie - zabytek kultury narodowej - stanowi dom pracy twórczej SIMP, ośrodek konsolidacji życia stowarzyszeniowego i ważne ogniwo popularyzacji osiągnięć nauki i techniki.

Rozdział II

Cele, sposoby działania i środki na ich realizację

§ 8

Celem SIMP jest:
1. działanie na rzecz nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,
3. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
4. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
5. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
7. rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
8. troska o zabytki polskiej techniki i kultury materialnej,
9. dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego,
10. propagowanie idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej,
11. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
12. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury poprawiającej warunki życia osób niepełnosprawnych,
13. wspieranie obywateli i instytucji w zakresie ochrony ich praw konsumenckich.

§ 9

Główne sposoby realizacji celów i zadań SIMP, obejmują:
1) popieranie twórczości naukowo-technicznej,
2) nadawanie uprawnień zawodowych,
3) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej,
4) współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania SIMP,
5) prowadzenie działalności na rzecz normalizacji, certyfikacji oraz opracowywanie ekspertyz technicznych i gospodarczych,
6) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,
7) organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych,
8) ułatwianie startu zawodowego młodym inżynierom i technikom i otaczanie opieką seniorów Stowarzyszenia,
9) prowadzenie działalności gospodarczej w jednostkach terenowych, wspomagającej rozwój techniczny społeczności lokalnych,
10) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
11) prowadzenie działalności wydawniczej,
12) zakładanie i prowadzenie domów mechanika,
13) przyznawanie odznak i nagród, za wyróżniające się wyniki w twórczości technicznej, organizacji i przedsiębiorczości, w pracy zawodowej i społecznej,
14) tworzenie funduszów stypendialnych i udzielanie pomocy koleżeńskiej, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 10

Środki na realizację celów i zadań statutowych, w tym określonych w § 8 uzyskuje się z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) działalności gospodarczej,
3) dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania,
4) majątku SIMP.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie SIMP dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) nadzwyczajnych,
3) zagranicznych,
4) wspierających,
5) honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej w zakresie inżynierii mechanicznej i dziedzin pokrewnych oraz student wyższej uczelni o ww. profilu.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz i organów SIMP oraz do reprezentowania SIMP w organach poza stowarzyszeniowych z upoważnienia odpowiednich władz SIMP,
2) udziału we wszystkich formach działalności SIMP,
3) ubiegania się o uprawnienia i tytuły zawodowe,
4) korzystania z funduszu samopomocy i innych form pomocy koleżeńskiej,
5) noszenia odznak stowarzyszeniowych,
6) korzystania z pomocy władz SIMP w obronie interesów zawodowych i osobistych,
7) odwoływania się do sądu koleżeńskiego w przypadku naruszenia norm współżycia koleżeńskiego lub etyki zawodowej przez członka SIMP,
8) używania w korespondencji osobistej, pieczątkach i wizytówkach nazwy SIMP,
9) pełnienia funkcji honorowych, jeżeli spełnia warunki określone w § 24 ust. 2.

§ 14

1. Członkiem nadzwyczajnym może być:
1) obywatel polski lub obywatel innego państwa, który posiada uznany w Polsce dyplom szkoły wyższej, tytuł technika lub równorzędny o specjalności nie związanej z dziedziną mechaniki, lecz pracujący w dziedzinie związanej ze statutową działalnością SIMP,
2) obywatel polski nie posiadający wykształcenia technicznego, legitymujący się wybitnymi osiągnięciami technicznymi,
3) uczeń jednej z dwóch ostatnich klas szkoły technicznej, której ukończenie daje tytuł technika.
2. Członkom wymienionym w ust. 1 pkt. 3 przysługuje status członka-juniora, który zwolniony jest z obowiązku opłacania składki. Członek junior po ukończeniu 18 roku życia uzyskuje uprawnienia członka zwyczajnego, a do czasu ukończenia szkoły nie opłaca składki członkowskiej.

§ 15

Członek nadzwyczajny posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów SIMP, reprezentowania SIMP w innych organizacjach oraz pełnienia funkcji honorowych.

§ 16

1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmują zarządy właściwych jednostek organizacyjnych na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata, zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.
2. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny lub honorowy SIMP.

§ 17

Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SIMP,
2) uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
3) przestrzegać norm współżycia koleżeńskiego i etyki zawodowej,
4) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 18

Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w razie:
1) dobrowolnej rezygnacji członka,
2) skreślenia przez zarząd właściwej jednostki terenowej lub specjalistycznej z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
3) wykluczenia na podstawie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i honorowych,
4) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.

§ 19

1. Od uchwały zarządu jednostki organizacyjnej o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w poczet członków SIMP, z chwilą ustania przyczyny uzasadniającej skreślenie.
3. Członek wykluczony nie ma prawa ponownego wstąpienia do SIMP.

§ 20

1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa stale zamieszkujący za granicą, będący członkiem organizacji zagranicznej o podobnym jak SIMP zakresie działania bądź też wykazujący się uznanymi osiągnięciami w pracach naukowo-technicznych.
2. Członek zagraniczny ma uprawnienia członka nadzwyczajnego.
3. Członka zagranicznego przyjmuje Zarząd Główny na podstawie wniosku zainteresowanego kandydata, zaopiniowanego przez zarząd odpowiedniej jednostki organizacyjnej.
4. Skreślenia lub wykluczenia członka zagranicznego dokonuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu jednostki organizacyjnej.

§ 21

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana statutową działalnością SIMP, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz SIMP i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez zarząd jednostki organizacyjnej lub Zarząd Główny.
2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej SIMP na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Członek wspierający działa w SIMP przez swego przedstawiciela lub osobiście.

§ 22

Członkostwo, o którym mowa w § 21, ustaje wskutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie jednostce przyjmującej,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub zarządu właściwej jednostki organizacyjnej,
3) likwidacji instytucji (osoby prawnej) będącej członkiem wspierającym.

§ 23

1. Członkostwo honorowe, na wniosek Zarządu Głównego, nadaje Walny Zjazd Delegatów, osobom szczególnie zasłużonym dla SIMP, nauki, techniki lub gospodarki.
2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział IV

Funkcje honorowe

§ 24

1. Członek zwyczajny może być wyróżniony następującymi funkcjami honorowymi:
- honorowy prezes SIMP,
- honorowy prezes jednostki organizacyjnej,
- honorowy prezes koła.
2. Funkcjami honorowymi, o których mowa w ust. I, mogą być wyróżniane tylko osoby żyjące, które pełniły te funkcje z wyboru. Funkcji tych jednocześnie nie może pełnić więcej niż jedna osoba.
3. Tytuł honorowego prezesa SIMP nadaje Walny Zjazd Delegatów, na wspólny wniosek Zarządu Głównego i Rady SIMP.
4. Tytuł honorowego prezesa: oddziału, sekcji naukowo-technicznej, towarzystwa naukowo-technicznego, koła - nadają najwyższe władze tych jednostek organizacyjnych.
5. Osoby wyróżnione funkcjami honorowymi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach odpowiednich władz statutowych z głosem doradczym.

Rozdział V

Kadencja i podejmowanie uchwał

§ 25

1. Kadencja władz i organów SIMP wszystkich szczebli trwa 4 lata.
2. Prezes SIMP może pełnić swoją funkcję przez dwie kolejne kadencje, a ponowne ubieganie się o tę funkcję może nastąpić dopiero po upływie co najmniej jednej kadencji.
3. Wybory Prezesa SIMP, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym.
4. W jednostkach organizacyjnych terenowych i specjalistycznych oraz w wewnętrznych strukturach tych jednostek o tajności lub jawności wyborów decydują ich gremia sprawozdawczo-wyborcze.
5. Uchwały władz i organów SIMP podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
6. Dla ważności uchwał Zarządu Głównego i zarządów jednostek organizacyjnych, wymagana jest obecność prezesa lub jednego z wiceprezesów.
7. W przypadkach uniemożliwiających pełnienie funkcji przez prezesa SIMP oraz prezesów zarządów jednostek organizacyjnych, ich obowiązki do końca kadencji pełni wybrany przez wyżej wymienione organy statutowe wiceprezes.
8. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz i organów wybieralnych SIMP, ich skład ulega uzupełnieniu w drodze powołania osób, które w ostatnich wyborach władz i organów uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Uzupełniony w ten sposób skład osobowy władz i organów wybieralnych nie może przekroczyć 50% ich stanu liczebnego.
9. W przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków, członek władz lub organów wybieralnych SIMP może być odwołany przed upływem kadencji przez władzę lub organ, którego jest członkiem.

Rozdział VI

Naczelne władze SIMP

§ 26

Naczelnymi władzami SIMP są:
a) Walny Zjazd Delegatów SIMP,
b) Zarząd Główny SIMP.

Walny Zjazd Delegatów


§ 27

1. Najwyższą władzą SIMP jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny.
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Dopuszcza się możliwość podjęcia uchwały przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w drodze głosowania korespondencyjnego, z wyłączeniem spraw określonych w § 28 pkt. 2, 3 i 4 statutu oraz dotyczących rozwiązania SIMP i uchwalenia ordynacji wyborczej.
4. Decyzję o przeprowadzeniu głosowania korespondencyjnego podejmuje Zarząd Główny SIMP, po konsultacji z Prezydium Rady SIMP.
5. W głosowaniu udział biorą:
- delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Walny Zjazd Delegatów,
- członkowie honorowi SIMP.
Wynik głosowania ma moc uchwały zjazdowej.

§ 28

Do zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawach:
- głównych kierunków działalności SIMP,
- ordynacji wyborczej,
- nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego,
- zmiany statutu,
- regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady SIMP,
- rozwiązania SIMP,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:
- Zarządu Głównego,
- Głównej Komisji Rewizyjnej (zawierających ocenę działalności SIMP),
- Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, przedstawionego przez Główną Komisję Rewizyjną,
4) wybór prezesa SIMP i pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 29

1. W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:
1) z głosem stanowiącym:
- delegaci jednostek organizacyjnych wybrani na swoich walnych zgromadzeniach według zasad ustalonych przez Zarząd Główny,
- członkowie honorowi posiadający obywatelstwo polskie,
2) z głosem doradczym:
członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami;
- zaproszeni goście.
2. Mandat delegata na Zjazd wygasa w dniu wyboru nowych delegatów.

§ 30

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwoływany z inicjatywy:
- Zarządu Głównego,
- Głównej Komisji Rewizyjnej,
- zarządów co najmniej trzech jednostek terenowych zrzeszających co najmniej 50% ogólnej liczby członków SIMP,
- Rady SIMP na wniosek co najmniej 50% jej członków posiadających uchwały swoich zarządów o konieczności zwołania Zjazdu.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku oraz obraduje i podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których został zwołany.
3. Uprawnienia delegatów na Nadzwyczajny Walny Zjazd przysługują delegatom na ostatni Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów, jeżeli nie zostali wybrani nowi delegaci.

§ 31

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów zawiadamia się delegatów co najmniej na 20 dni przed terminem Zjazdu.
2. Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę uprawnionych.

Zarząd Główny


§ 32

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą SIMP w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów. Zasady działania Zarządu Głównego określa regulamin.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes SIMP i 14 członków.

§ 33

Do Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie SIMP na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością SIMP zgodnie z postanowieniami statutu, regulaminu oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,
3) wybór spośród członków Zarządu Głównego wiceprezesów i skarbnika,
4) powoływanie sekretarza generalnego, spośród członków SIMP i odwoływanie go,
5) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych i specjalistycznych SIMP oraz koordynowanie ich działalności,
6) zarządzanie majątkiem i finansami,
7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej SIMP o zasięgu krajowym,
8) nadawanie członkom odznak honorowych i dyplomów SIMP,
9) występowanie o nadawanie orderów, odznaczeń i wyróżnień,
10) wybór przedstawicieli SIMP do organizacji krajowych i zagranicznych,
11) uchwalanie regulaminów wewnętrznych SIMP, z wyjątkiem regulaminów określonych w § 28 pkt. 1.
12) ustalanie wysokości wpisowego i minimalnej składki członkowskiej,
13) ustalanie zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów SIMP.

§ 34

1. Prezydium Zarządu Głównego SIMP tworzą prezes SIMP, wiceprezesi i skarbnik.
2. W skład Prezydium wchodzi również sekretarz generalny w przypadku, gdy tę funkcję powierzono osobie, która jest członkiem Zarządu Głównego.
3. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością SIMP w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z uprawnieniami określonymi w regulaminie.

§ 35

1. Organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Głównego jest Rada SIMP.
2. Radę SIMP stanowią:
- prezesi zarządów jednostek organizacyjnych lub desygnowani przedstawiciele tych jednostek,
- trzy osoby desygnowane z grona członków honorowych,
- prezes SIMP.
3. Skład Rady SIMP przyjmuje do akceptującej wiadomości Walny Zjazd Delegatów.
4. Do zadań Rady SIMP należy:
- opiniowanie realizacji uchwały Walnego Zjazdu Delegatów,
- opiniowanie projektów rocznych planów pracy i budżetu,
- wyrażanie opinii o pracy Zarządu Głównego oraz organów kontrolnych i orzekających,
- uchwalenie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.
5. Zebrania Rady SIMP odbywają się co najmniej raz w roku, a zwołuje je i przewodniczy im przewodniczący Rady.
6. Zasady działania Rady SIMP określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

Rozdział VII

Naczelne organy kontrolne i orzekające

§ 36

1. Naczelnym organem kontroli wewnętrznej jest Główna Komisja Rewizyjna SIMP.
2. Naczelnym organem orzekającym jest Główny Sąd Koleżeński SIMP.

Główna Komisja Rewizyjna


§ 37

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej, upoważnionym do kontroli wszystkich jednostek statutowych i gospodarczych SIMP.
2. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności SIMP, jej zgodności ze statutem SIMP i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów SIMP.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego Zjazdu Delegatów o uchylenie uchwały Zarządu Głównego.
4. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
5. Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Główny Sąd Koleżeński


§ 38

1. Główny Sąd Koleżeński jest naczelnym organem SIMP powołanym do czuwania nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i etyki oraz rozpatrywania sporów między osobami pełniącymi funkcję we władzach i organach naczelnych SIMP, a także odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich wszystkich jednostek organizacyjnych.
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje, na wniosek zainteresowanych członków SIMP, spory dotyczące zawodu inżyniera i technika.
3. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.

Rozdział VIII

Jednostki organizacyjne terenowe i specjalistyczne

§ 39

1. Decyzję o powołaniu jednostki terenowej (oddziału) lub jednostki specjalistycznej (sekcji-towarzystwa naukowo-technicznego) podejmuje Zarząd Główny.
2. Siedzibę władz oraz teren i zakres działania oddziału określa Zarząd Główny.
3. Grupa inicjatywna występująca o powołanie jednostki terenowej lub specjalistycznej nie może liczyć mniej niż 15 członków.
4. Do jednostek terenowych i specjalistycznych mają zastosowanie przepisy rozdziału V statutu.

§ 40

Władzami oddziału, sekcji - towarzystwa naukowo-technicznego są:
1) walne zgromadzenia członków lub delegatów,
2) zarząd.

§ 41

1. Organem kontrolnym jednostki organizacyjnej jest komisja rewizyjna a orzekającym, fakultatywnie sąd koleżeński.
2. Komisja rewizyjna i sąd koleżeński jednostki organizacyjnej może składać się z 3 do 5 członków w zależności od jej liczebności i podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.
3. Zasady i tryb postępowania komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego jednostki organizacyjnej określają odpowiednie regulaminy.

§ 42

1. Najwyższą władzą jednostki organizacyjnej jest walne zgromadzenie członków lub delegatów, zwoływane przez zarząd.
2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 43

Do zwyczajnego walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków działalności zgodnie z postanowieniem statutu i regulaminu, z uwzględnieniem uchwał władz naczelnych SIMP,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:
- zarządu,
- komisji rewizyjnej (zawierających ocenę działalności jednostki organizacyjnej),
- sądu koleżeńskiego, jeżeli został wybrany,
3) rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu, przedstawionego przez komisję rewizyjną,
4) wybór prezesa i członków zarządu, komisji rewizyjnej i fakultatywnie sądu koleżeńskiego,
5) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów.

§ 44

1. W walnym zgromadzeniu członków lub delegatów jednostki organizacyjnej udział biorą:
1) z głosem stanowiącym:
- członkowie lub delegaci wybrani według zasad wyborczych ustalonych każdorazowo przez zarząd jednostki organizacyjnej,
- członkowie honorowi z terenu objętego działalnością jednostki organizacyjnej,
2) z głosem doradczym:
- członkowie ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej i fakultatywnie sądu koleżeńskiego, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
- zaproszeni goście.
2. Mandat delegata na walne zgromadzenie jednostki organizacyjnej wygasa w dniu wyboru nowych delegatów.

§ 45

Walne zgromadzenie członków lub delegatów jednostki organizacyjnej jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

§ 46

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwoływane z inicjatywy:
- Zarządu Głównego,
- zarządu jednostki organizacyjnej, albo jej komisji rewizyjnej,
- grupy członków liczącej co najmniej 50% stanu liczebnego danej jednostki.
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd jednostki organizacyjnej w terminie do jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i podejmuje decyzje przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane.
3. Uprawnienia delegatów na nadzwyczajne walne zgromadzenie przysługują delegatom wybranym na ostatnie zwyczajne zgromadzenie, jeżeli nie zostali wybrani nowi delegaci.

§ 47

O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się uczestników co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia.

Zarząd oddziału


§ 48

1. Zarząd oddziału i jego prezes wybierany jest przez walne zgromadzenie.
2. Zarząd oddziału jest władzą oddziału między walnymi zgromadzeniami członków lub delegatów.
3. Liczbę członków zarządu oddziału ustala każdorazowo walne zgromadzenie w zależności od liczebności oddziału.
§ 49

Do zarządu oddziału należy:
1) reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz naczelnych SIMP,
3) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych,
4) ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej,
5) uchwalanie swoich preliminarzy budżetowych,
6) zarządzanie majątkiem SIMP w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
7) składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań,
8) wybór przedstawicieli SIMP do innych organizacji terenowych,
9) nadawanie dyplomów uznania wg odrębnego regulaminu,
10) występowanie o nadawanie odznaczeń, orderów i wyróżnień.

§ 50

1. Zarząd oddziału, jeżeli ze względów organizacyjnych jest taka potrzeba, może wyłonić ze swego grona prezydium, które kieruje działalnością oddziału między posiedzeniami zarządu oddziału.
2. Zarząd oddziału może upoważnić prezydium do podejmowania w określonych sprawach ostatecznych decyzji.

Sekcje i towarzystwa naukowo-techniczne


§ 51

1. Sekcje - towarzystwa naukowo-techniczne inspirują i organizują działalność naukowo-techniczną określoną celami SIMP i pełnią funkcję eksperta i reprezentanta SIMP w swojej specjalności.
2. Zadaniem sekcji - towarzystw naukowo-technicznych jest w szczególności:
- rozpatrywanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie określonych zagadnień technicznych, techniczno-ekonomicznych i ogólnogospodarczych określonej branży (specjalności),
- skupianie i ukierunkowywanie działalności stowarzyszeniowej w swej specjalności,
- opiniowanie kandydatów ubiegających się o tytuły i specjalizacje zawodowe, tytuły: rzeczoznawca SIMP i dyplomowany rzeczoznawca oraz wykładowca SIMP,
- współudział w programowaniu czasopism naukowo-technicznych.

§ 52

1. W pracach sekcji - towarzystw naukowo-technicznych mogą brać udział członkowie z terenu całego kraju, którzy są zorganizowani w oddziałach sekcji lub towarzystw przy oddziałach.
2. Szczegółową organizację, zakres działania sekcji lub towarzystw oraz ich stosunek do innych ogniw SIMP w ramach oddziałów określają regulaminy sekcji lub towarzystw.
3. Do sekcji - towarzystw naukowo-technicznych mają zastosowanie odpowiednie przepisy §§ 48 i 49.

Komórki organizacyjne jednostek terenowych i specjalistycznych


§ 53

1. Dla realizacji celów statutowych SIMP, jednostki terenowe i specjalistyczne mogą tworzyć wewnętrzne struktury organizacyjne.
2. Szczegółowe zasady działania komórek organizacyjnych powoływanych w ramach struktur, o których mowa w ust. 1 określają odrębne regulaminy.

Rozdział IX

Majątek SIMP

§ 54

Majątek SIMP, składający się z ruchomości i nieruchomości, jest niepodzielny i stanowi własność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

§ 55

Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych SIMP wymagane są podpisy prezesa SIMP lub wiceprezesa oraz sekretarza generalnego lub skarbnika.

Rozdział X

Zmiana statutu i rozwiązanie się SIMP

§ 56

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.

§ 57

1. Rozwiązanie SIMP wymaga dwóch Walnych Zjazdów Delegatów zwołanych w odstępie co najmniej 6 miesięcy.
2. Uchwały obydwu Zjazdów, o których mowa w ust. l, zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności 2/3 ogólnej liczby delegatów.
3. W przypadku decyzji o likwidacji SIMP mają zastosowanie art. 36 - 39 prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział XI

Przepisy przejściowe

§ 58

Członkowie zwyczajni SIMP, którzy zgodnie z niniejszym statutem byliby zakwalifikowani jako członkowie nadzwyczajni, zachowują swój dotychczasowy status.

§ 59

Statut wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2003 r., w wyniku podjęcia uchwały przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP.


Zmiany Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, uchwalone przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 28 czerwca 2003 roku, zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy z dnia 19 listopada 2003 roku.

SIMP

Aktualizacja: 06.04.2018
 

Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów